Delegationen

Enlig stadgereformen som fastställdes i december 2009 består delegationen av minst 24 och högst 30 medlemmar. Undervisningsministeriet, THL, Finlands Kommunförbund och SHVS:s personal kan var och en utse en medlem till delegationen. FSF kan utse 18 medlemmar. Medlemmarna i delegationen utses för två kalenderår i taget.

Delegationen sammanträder två gånger per år, till vårmöte och höstmöte. Vid vårmötet behandlas bl.a. styrelsens verksamhetsberättelse och fastställs bokslutet. Vid höstmötet fastställs budgeten och godkänns verksamhetsplanen, väljs vid behov ordförande och vice ordförande för delegationen samt sekreterare och vissa medlemmar, och väljs vid behov ordförande och vice ordförande för styrelsen samt övriga styrelsemedlemmar.

Delegationens ledning
2018-2019

Ordförande
direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
 
Vice ordförande
generalsekreterare Eero Manninen
 
Sekreterare

verkställande direktörens assistent Päivi Starast