Högklassigt tjänsteutbud

Nöjda kunder är grunden för stiftelsens verksamhet. Vi utvärderar vår verksamhet med hjälp av en fortlöpande kundrespons. Vi uppmuntrar också våra kunder att ge direkt respons. All respons går vidare och behandlas vid ledningens möten.

Enligt hälsovårdslagen borde kvaliteten betraktas från olika perspektiv: klienten, yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt ledningen och förvaltningen.

Klienten

I klientes kvalitetsperspektiv framhävs patienten förväntar sig och vill och hans eller hennes erfarenhet av den vård han eller hon fått. Genom en fortlöpande kundrespons fokuserar vi uttryckningen på klientens perspektiv och eftersträvar en allt bättre service.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

För yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är det viktigt vad patienten behöver på medicinska grunder och att använda evidensbaserade metoder. För de yrkesbildade personerna inom hälso- och sjukvården vid SHVS innebär det bl.a. tillämpande av rekommendatinerna om god medicinsk praxis samt stiftelsens egen forskning i studenthälsa.

Förvaltningspersonalen

Från förvaltningspersonalens perspektiv är målet för tjänsterna en verksamhet som är verkningsfull, ekonomiskt rätt inriktad och utan dröjsmål. Vid SHVS är man noga med att följa hälsovårdsförfattningarna och utvecklar allt bättre fungerande interna anvisningar med hjälp av självvärdering på stiftelsenivå.

Studerande kan ge respons på webben när det passar dem själva bäst.

Responsapparaterna vid verksamhetsställena kompletterar övrig respons som stiftelsen samlar in.

Responsen används för att styra stiftelsens tjänster och verksamhet mot allt större kundorientering.

Responsen utnyttjas både vid enskilda verksamhetsställen och i hela stiftelsen.

 


I vårt kvalitetsarbete rättar vi oss efter de internationella EFQM-kriterierna och utvärderar fortlöpande vår egen verksamhet utifrån dem.