Hoppa till verktygsfältet

Här hittar du svar på vanliga frågor och du kan även skicka in din egen fråga.

Har du frågor? På denna sida samlar vi svar på vanliga frågor om förnyelsen av studerandehälsovården och utvidgningen av SHVS. Här kan du också skicka in din egen fråga. Vi svarar på nya frågor med 2–3 veckors mellanrum.

Observera att alla frågor och svar gäller studerandehälsovården från och med 1.1.2021. Information om SHVS tjänster och användning av dem i nuläget hittar du på våra webbsidor.

Om tjänster

 • Inkommande internationella utbytesstuderande har inte längre rättigheter att använda SHVS tjänster från och med 1.1.2021. Läs mera om användarrättigheter.
 • Ja. Du kan komma på digitala vårdbesök i många ärenden här hos SHVS genom videokonferens. Du kan boka distansmottagningar vid alla våra serviceställen och under hösten kommer dessutom våra digitala läkare att börja sitt arbete.
 • Studerandehälsovårdenstjänster är definierade i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande och preciserade i social- och hälsovårdsministeriets guide för studerandehälsovården. FPA anordnar studerandehälsovårdstjänsterna som FSHS sedan producerar enligt myndighetsbeslut.
 • I huvudsak är SHVS tjänsterna likadana som innan 1.1.2021.
 • Distansmottagningar är i första hand ett alternativ till närmottagningar. När du har fått en mottagningstid så kan du i huvudsak själv välja om du vill utföra mottagningen antingen på distans eller i person. Det finns också sådana situationen när en distansmottagning inte är möjlig. Framförallt i sådana situationen som kräver en fysisk examination.
 • Utvecklingen av distansmottagningsverksamheten baserar sig också på studerandes önskan. Många studerande anser att det är trevligt och behändigt att sköta sina ärenden med SHVS på distans om man kan sköta ärendet utan att behöva komma på plats själv.
 • De SHVS uppdrag som tillhör mentalvårdsarbete, förbättrandet av studerandes mentalhälsa, förebyggande arbete angående mentalhälsa samt tidig identifiering av problem som berör den mentala hälsan. Därtill erbjuder vi vård snabbt till sådana som behöver det och målet är att erbjuda den effektiv vård. Vid behov styr vi individen till fortsättningsvård, uppskattning av rehabiliteringsbehov och servicehandledning till rehabilitering. Vi uppföljer dessutom långvariga psykiska sjukdomar, stöder studerandes studieförmåga (genom specialstöd) för dem vars studieförmåga har minskat på grund av en psykiskstörning.
 • För de som har insjuknat i psykotiska sjukdomar erbjuder SHVS en tidig identifiering av sjukdomen och styrande till fortsättningsvård samt stöd i studieförmåga. Vi uppföljer också utvecklingen av långvariga mentalsjukdomar (medräknat de recept individen behöver) och stöder för studerandes studieförmåga förverkligas i de kommande ansvarsteamen för den del som tjänsterna inte tillhör den offentliga sektorn.
 • De tjänster som berör mental hälsa inom studerandehälsovården innehåller första skedets stöd och utredning, en läkares utredning och vårdplan, kortterapi och andra tidsbundna vårdformer, stöd för studieförmåga (special stöd), konsultation med psykiater, psykologutredning, konsultation och utforskning, utvärdering av arbetsförmåga, fortsatt vård och utredning av rehabiliteringsbehov och servicehandledning till de tjänsterna.
 • SHVS psykologer gör på basis av en psykiaters konsultationsförfrågan en så kallad kognitiv basutredning. I en sådan utredning utvärderar man allmänt individens förmåga och färdighetsnivåer, minnets olika delområden. Därtill utvärderas även individens koncentrationsförmåga samt den regleringen av det egna beteende genom psykologiska utredningar.
 • Ja, från 1.1.2021 kan du använda SHVS tjänster genom året på vardagar. Kortare öppethållningstider förekommer i fortsättningen under vissa helgar som inträffar på vardagar (nyårsafton, skärtorsdag och valborgsafton).
 • Ja det stämmer. Från och med 1.1.2021 kommer SHVS inte att ha några mottagningsavgifter. Däremot kommer vi att behålla avgiften för oanvända mottagningstider även nästa år.
 • Man får också i fortsättningen studerandehälsovårdstjänster som berör kvinnosjukdomar samt sexual sjukdomar. Därtill är psykiatriska tjänster också en del av studerandehälsovården. Vid behov handleder vi studerande till specialsjukvården.
 • En studerande som har rätt att använda studerandehälsovårdstjänster och har närvaroanmält sig får använda SHVS-tjänster ända till slutet av terminen, även om hen skulle bli utexaminerad under terminen.
 • Studerande hänvisas till det närmaste servicestället där man kan få munhälsovård. I en del fall kan man också ta hand om saker genom distansmottagning.
 • I första han använder studerande sitt eget serviceställets tjänster. Om det handlar om ett serviceställe som upprätthålls av en av samarbetsparterna så kan enbart studerande som studerar vid den orten använda det servicestället.
 • SHVS producerar mentalhälsotjänster som hör till studerandehälsovården. I praktiken erbjuder SHVS tjänster på samma nivå som vid en hälsocentral med den skillnaden att SHVS inte producerar rehabiliterande mentalvårdstjänster och behandlar inte rehabilitation från berusningsmedel eller behandlingar som berör opiodberoende eller andra avgångsvård.
 • Ifall din vårdrelation är just nu till specialsjukvården (t.ex. vid en psykiatrisk poliklinik), så kan du inte få motsvarande vård vid SHVS. Men i sådana situationer kan vi ändå erbjuda stöd för studieförmågan. Om du har en vårdrelation till en hälsocentral så kan du flytta din vårdrelation till SHVS förutsagt att din vårdrelation inte berör rehabilitering eller någon form av avgångsvård ur berusningsmedel. Innan du flyttar din vårdrelation till oss så lönar det sig att diskutera med den vårdande personen där du nu får vård om det är ändamålsenligt att flytta vårdrelationen till SHVS.
 • SHVS serviceställen etableras runtom Finland. Du kan se var serviceställena befinner sig härifrån.
 • Ja, eftersom då du omfattas av SHVS tjänster så kommer sakkunniga inom hälsovård här hos SHVS att ta hand om dina hälsovårdstjänster.
 • SHVS utför diagnostik som berör utvecklingsbaserad neuropsykiatriska diagnoser och sådana undersökningar som behövs för planeringen av vård och rehabilitering till den del som utredandet av ärendet hör till studerandehälsovårdens tjänster.
 • SHVS kan göra ADHD diagnoser och vanliga behandlingar kan inledas om diagnostiken inte kräver neuropsykologiska undersökningar och om det inte misstänks att det finns andra samtidiga neuropsykiatriska störningar utöver ADHD.
 • SHVS utför små operationer så som borttagning av födelsemärken men inga krävande operationer som skulle kräva sövning. I munhälsan utförs till exempel borttagning av visdomständer som kan räknas som en operation.
 • Mängden studerande som omfattas av våra tjänster växer 120 % medan personalen växer 100 %. Vi har dessutom utvecklat märkvärt våra sätt att producera tjänster. Målet har dessutom varit att utveckla serviceprocesser till mer effektiva. En del av våra tjänster flyttas dessutom till våra underleverantörer vilket syns inte i personalmängden. Vi följer med hur våra tjänster och resurser räcker till speciellt i början efter expansionen.
 • Det finns inget serviceställe i Vanda. Istället fungerar servicestället i Malm som servicestället för studerande i östra delen av huvudstadsregionen.
 • En faktor som har inverkat i var serviceställen befinner sig har berott på hurdana lokaler som har funnit i marknaden. Målet har varit att uppnå bästa möjliga lösningen för varje studieort.
 • Rekryteringarna har framskridit gott denna höst. Vi har väckt mycket uppmärksamhet och intresse bland sakkunniga inom hälsovård. I sin helhet har rekryteringarna framskridit utmärkt. Såklart har en del problem funnits då en del rekryteringar är svårare än andra. Men de problemen kommer inte att inverka verksamheten.
 • Våra tjänster står till tjänst från början av året till alla högskolestuderande. I en del orter kommer renoveringarna att fortsätta till början av året och vid årsskiftet börjar våra nya anställda i sina jobb. Vi följer med situationen noggrant de första månaderna.
 • Genast vid årsskiftet. Innan dess fungerar tjänsterna som precis förut och därmed så kan vi inte uppdatera dem ända tills dess.

Om användningen av tjänster

 • Ditt huvudsakliga serviceställe är SHVS serviceställe på din studieort. Vid behov får du ett tidsbeställningstillstånd till ett serviceställe som drivs av SHVS på en annan ort.

  Enbart de studerande som studerar vid en ort där en av våra samarbetsparter anordnar våra tjänster kan använda det servicestället.
 • Ja och från 1.1.2021 debiterar SHVS inte några serviceavgifter för vårdmottagningar. Enbart avgiften för besök som inte har avbokats i tid består.
 • Hälsovårdsavgiften måste utföras på höst- och vårterminen i enighet med FPA:s betalningstidtabell. Betalningsdatumen varierar enligt när du har anmält dig som närvarande. Ifall du anmäler dig själv som närvarande under höstterminen mellan 1.10-31.12 så betalar du hälsovårdsavgiften senast vid slutet av året. Du kan använda SHVS-tjänster då du är närvaroanmäld.
 • Tidsbokningen till SHVS sker alltid via bedömningen av vårdbehovet. En sakkunnig inom hälsovård kartlägger din situation, uppskattar ditt vårdbehov, uppskattar hur brådskande vårdbehovet är och ger dig hemvårdsråd under bedömningen av vårdbehovet. Du får bedömningen av vårdbehovet antingen på SelfChat eller per telefon. Läs mera
 • Du kan använda kommunens hälsovårdstjänster på ett helt normalt sätt. Observera att fast du använder de kommunala hälsovårdstjänsterna så måste du betala hälsovårdsavgiften till FPA.
 • Problem som är relaterade till visdomständer sköts ofta hos SHVS eftersom de är väldigt vanliga bland studerande. Beslutet om att ta bort visdomständerna fattas i samband med en tandläkarmottagning och borttagandet av visdomständer är avgiftsfritt.

 • Studerande vid Högskolan på Åland kan inte använda SHVS tjänster, eftersom deras studeradehälsovård ordnas inte enligt samma lagstiftning som de på fastlandet och därmed behöver de inte heller betala hälsovårdsavgiften.
 • Då du bokar tid hos SHVS måste du alltid kontakta oss via de riksomfattande servicenumren eller genom SelfChatten. Vid det här skede spelar det ingen roll var du bor.
 • SHVS ansvarsteamet sköter om alla läroanstaltens behov. Till exempel vaccinationsärenden sköts oftast så att en skötare kommer till det stället där de studerande befinner sig.

Om hälsovårdsavgiften

 • Statsrådet har för första gången fastställt avgiften för studerandehälsovården för högskolestuderande. Hälsovårdsavgiften uppgår år 2021 till 71,60 euro. Avgiften ska betalas i två rater. Avgiften blir således 35,80 euro per termin.
 • Vi har fått många frågor som handlar om den här frågan och med det här svaret försöker vi svara på dem alla:
 • FPA debiterar hälsovårdsavgiften av alla de högskolestuderande som omfattas av tjänsterna. Alla studerande är delaktiga av SHVS-tjänster också de som inte kommer på vårdbesök. SHVS:s roll i studerandehälsovården bygger på lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande och Social- och hälsovårdsministeriets Guide för studerandehälsovården. Enligt dessa dokument är SHVS uppgift att anordna hälso- och sjukvårdstjänster till studerande. Därtill ska SHVS främja studerandes hälsa och välfärd på ett mer allmänt plan genom att främja hälsan i studiesamfunden och studiemiljön. Alla studerande drar nytta av de två sistnämna uppgifterna, även de som inte själv kommer på vårdmottagningar. Med andra ord är hälsovårdsavgiften inte enbart en motsvarighet för individens vårdmottagningstjänster utan täcker studerandehälsans kostnaderna på ett bredare perspektiv.
 • Universiteten kräver inte läsårsavgifter av inhemska studerande och sådana studerande som kommer från EU/EES-området. Troligen frågar du om studentkårens medlemsavgift. Studentkåren bestämmer själv om medlemsavgiftens storlek. Du får den bästa informationen om detta från din egen studentkår. Men förhoppningsvis underlättar informationen att hälsovårdsavgiften betalas två gånger i året och engångssumman är under 40 euro.
 • Den här informationen hittade vi på FPA:s hemsidor:
 • Om du inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse till dig. Om hälsovårdsavgiften betalas efter förfallodagen tas en fast dröjsmålsavgift ut. Om du inte betalar hälsovårdsavgiften efter att du fått en betalningspåminnelse kan hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften kvittas mot studiepenningen utan ditt samtycke. Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs hälsovårdsavgiften med stöd av lagen till utsökning.
 • Om du har betalat vid början av läsåret din studentkårs medlemsavgift via närvaroanmälningstjänsten (Oili) så har du betalar den så-kallade SHVS-avgiften enbart för höstterminen. Eftersom Oili-tjänsten inte tillåter extra-avgifter. Allt är därmed med sannolikt i skick men om du vill försäkra dig om saken så kan du kontakta din egen studentkår.
 • Om du studerar under vårterminen 2021 måste du betala hälsovårdsavgiften för vårterminens del. Du kan läsa mera om ämnet på FPA:s hemsida.
 • Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande betalas till FPA terminsvis, dvs. två gånger per år. Du får ingen faktura, utan du ska betala avgiften på eget initiativ. Mera information på FPA:s hemsida.

Följ FPA:s information angående hälsovårdsavgiften.

 • Du måste kontakta FPA angående det här ärendet eftersom de ansvarar om det här. Ifall du är an annan åsikt angående din betalningsplikt så kan du begära ett beslut av FPA angående betalandet av hälsovårdsavgiften.
 • Nej, det ska du inte. Hälsovårdsavgiften betalas per studerande, inte per högskola. FPA svarade på frågan här.
 • Du kan begära ett beslut av FPA angående betalandet av hälsovårdsavgiften.

Svaret hittades från FPAs ofta frågade frågor spalten:

 • Skyldiga att betala hälsovårdsavgiften är de studerande som avlägger en finländsk högskoleexamen och har anmält sig som närvarande under höst- eller vårterminen.
 • Om du under din utbytesperiod eller annan studieperiod som avläggs utomlands är närvaroanmäld vid en finländsk högskola, måste du betala hälsovårdsavgiften. Om du har anmält dig som frånvarande behöver du inte betala hälsovårdsavgiften.
 • Högskolorna har inte någon enhetlig praxis för om de studerande ska anmäla sig närvarande för den tid som de är utbytesstuderande utomlands.

Varför skickar inte FPA fakturor för hälsovårdsavgiften till de studerande?

 • FPA kan inte skicka fakturor till de studerande eftersom det inte finns uppgift om alla betalningsskyldiga studerande före den dag då avgiften förfaller till betalning. Den studerande måste betala hälsovårdsavgiften om han eller hon har anmält sig som närvarande för terminen. Det går dock att anmäla sig som närvarande ännu samma dag som avgiften förfaller till betalning. Förfallodagen för den första avgiften är till exempel 31.1.2021. Om den studerande anmäler sig som närvarande först den dagen måste han eller hon också betala hälsovårdsavgiften samma dag.
 • FPA informerar om lagändringen och avgiften på flera olika sätt för att alla studerande som är betalningsskyldiga ska få veta om avgiften. I januari 2021 skickar FPA ut ett infobrev om hälsovårdsavgiften till studerande som har anmält sig som närvarande senast i början av januari men som inte har betalat hälsovårdsavgiften. Infobrevet skickas ut endast i januari 2021.