Hoppa till verktygsfältet

Uppdaterad 16.6.2020

Från och med 1.1.2021 kommer SHVS servicenätverk att vara indelat i fem regionala serviceområden. Dessa områden som nu har namngetts är SHVS södra, SHVS västra, SHVS norra, SHVS östra och SHVS mellersta. Områdena baserar sig på specialupptagningsområdena. Kartan nedan visar den regionala indelningen av servicenätverket, inklusive serviceställen och antal studerande.

Presentationerna av serviceställena börjar

Vi förbereder oss för det växande antalet klienter och en större serviceproduktion genom att öppna nya serviceställen, men också genom att renovera befintliga lokaler och omorganisera verksamheten i dem. I alla SHVS nuvarande lokaler görs renoveringar och ombyggnader så att vi får fler mottagningsrum för tandvården samt andra typer av mottagningsrum. Planeringen av lokalerna och renoveringarna har pågått sedan början av året och de första renoveringsprojekten har redan startat. Lokalerna som ska renoveras är totalt nästan 20 till antalet och renoveringsprojekten kommer att framskrida i lite olika takt. De största renoveringarna av de nuvarande lokalerna kommer att utföras vid serviceställena i Tölö, Hervanta, Åbo, Vasa och Kuopio.

Under slutet av året kommer vi att presentera renoveringsprojekten vid de olika serviceställena och berätta hur de framskrider samt presentera de nya serviceställena när deras placering bekräftats.

Nya lokaler på gång i Vasa

I Vasa kommer SHVS att ta i bruk nya lokaler som nu renoveras, och de är belägna på Brändö på adresserna Wolffskavägen 30 (VAMK) och Wolffskavägen 27–31 (Alere). Renoveringen av lokalerna har inletts med rivningsarbete i VAMK:s fastighet. Där kommer mottagningsrum för tandvården samt andra typer av mottagningsrum att byggas. I Campus Alere kommer det att finnas mottagningsrum och lokaler för centraliserade tjänster. De nya lokalerna kan tas i bruk i slutet av året. Till dess fortsätter verksamheten på normalt sätt vid SHVS nuvarande serviceställe.

Centraliserade tandvårdstjänster i Hervanta

Vid det nuvarande servicestället i Hervanta skapas lokaler för centraliserade mun- och tandvårdstjänster. Förutom lokalerna som redan används tas intilliggande lokaler i bruk och därmed kommer alla mun- och tandvårdstjänster att finnas under samma tak i Tammerfors. Byggprojektet har startat och kommer att bli färdigt under hösten, varefter mun- och tandvårdstjänsterna flyttas till Hervanta. För närvarande finns alla mottagningstjänster vid servicestället på Kalevantie.

I Vasa SHVS serviceställe kommer att finnas i lokaler som nu byggs om i yrkeshögskolans fastighet (bilden) samt i Campus Alere som ligger mittemot.
Mun- och tandvårdstjänsterna i Tammerfors kommer att koncentreras till servicestället i Hervanta.

Serviceställenas adresser publiceras vartefter det bekräftas vilka lokaler som ska användas. I tabellen nedan ser du på vilka orter serviceställets adress har bekräftats fram till 16.6.2020.

**********

Uppdaterad 14.4.2020

Servicenätverket planeras alltid utgående från den information om studerande och studieorter som för tillfället finns att tillgå, och det uppdateras vid behov. FPA fastställde SHVS servicenätverk för år 2021 i februari. Efter det har antalet studerande i Karleby dock preciserats och därför har vi beslutat att öppna ett serviceställe som drivs i egen regi också där. Förberedelserna inleddes omedelbart. Bilden nedan presenterar servicenätverket i uppdaterad form.

Antalet studerande förändras ständigt. Vi försöker förutse antalet studerande år 2021 både utgående från uppgifterna om antalet som är anmälda som närvarande just nu och från förhandsuppgifter som läroanstalterna gett ut. På vissa mindre orter fastställs studiegrupperna först i ett senare skede, och därför kan listan över samarbetspartnernas serviceställen ännu ändras under årets gång. I listan över SHVS egna serviceställen väntas ändå inga fler förändringar.

Serviceställenas adresser publiceras vartefter det bekräftas vilka lokaler som ska användas. I tabellen nedan ser du på vilka orter serviceställets adress har bekräftats fram till 14.4.2020.

**********

Uppdaterad 13.2.2020

FPA godkände SHVS servicenätverk för år 2021. De mest centrala förbehållen som definierar servicenätverket är tillgängligheten av tjänsterna och tillräckligt klientunderlag för serviceställena. Kriterierna för tillgänglighet är en restid upp till 45 minuter med kollektiva färdmedel, turtäthet på minst 1 tur per timme och biljettpris på cirka 7 euro per riktning. För tjänster inom munhälsa är motsvarande kriterier 60 minuter, 1 tur per 2 timmar och 10 euro. Om det närmaste servicestället erbjuder begränsade tjänster inom munhälsa, kan restiden till mer krävande munhälsotjänster vara högst 75 minuter.

Klientunderlaget för ett serviceställe som utgör SHVS egen verksamhet är 2 000 studerande. När det gäller munhälsa producerar SHVS tjänsten själv om det finns minst 4 000 studerande på orten. Vid serviceställen som betjänar under 4 000 studerande är målet dock att producera begränsade tjänster inom munhälsovård. På orter där antalet studerande är lägre än dessa tröskelvärden produceras tjänsterna med hjälp av samarbetsparter. SHVS egna serviceställen finns i fortsättningen på 21 orter och alla studerande kan anlita dessa serviceställen oberoende av studieort. På alla orter har serviceställets slutliga adress ännu inte bekräftats. Vi ger närmare information under våren.

Alla studerande omfattas av SHVS hänvisning till tjänster och bedömning av vårdbehovet. Alla studerande har även tillgång till alla digitala och distanstjänster oberoende av studieort. Dessutom ansvarar SHVS alltid själv för allt studiesamfundsarbete som utförs tillsammans med läroanstalter. Endast närmottagningstjänster produceras vid behov med hjälp av samarbetsparter, vilket innebär att de studerande kan garanteras mer omfattande och säkrare tillgång till tjänster än med egen deltidspersonal. Cirka 5 % av alla högskolestuderande får sina närmottagningstjänster av samarbetsparter.

**********

Uppdaterad 10.12.2019

Planeringen av servicenätverket har nått slutskedet. Målet är att FPA fastställer servicenätverket i början av året.

De mest centrala förbehållen som definierar servicenätverket är tillgängligheten av tjänsterna och tillräckligt klientunderlag för serviceställena. Tillgängligheten av tjänsterna har granskats genom att bedöma vad som är skäligt för de studerande när det gäller restid, gångavstånd, turtäthet och pris med kollektiva färdmedel. Samtidigt har vi också planerat hur vi kunde förenkla uträttandet av ärenden så att det mera sällan skulle krävas ett fysiskt besök på ett serviceställe.

Ett tillräckligt klientunderlag avser det antal studerande som servicestället primärt skulle betjäna inom kriterierna för tillgänglighet. Vi vill garantera en tillräckligt säker tillgång till tjänster för de studerande, vilket vi strävar efter exempelvis genom att undvika tjänster som hänger på en anställd. Också med tanke på investeringen i lokaler bör läroanstaltens verksamhet vara tillräckligt stabil i flera år framöver.

**********

Uppdaterad 15.10.2019

SHVS nya servicenätverk planeras i samarbete med FPA. Planeringen har framskridit till ett skede där den första versionen har presenterats för FPA i slutet av september. Beredningen fortsätter genom samarbete under hela hösten. Målet är att servicenätverket ska vara fastställt i slutet av detta år. Efter att servicenätverket har fastställts, kan vi fortsätta med närmare planering av serviceställenas storlekar och lägen.

När servicenätverket planeras är det viktigt att det ges tydliga och likvärdiga motiveringar för placeringen av serviceställena (t.ex. antal studerande som servicestället betjänar, restider). Servicenätverket har planerats också med tanke på personalresurser: vi har alltså försökt hitta tröskelvärden för när ett serviceställe sysselsätter tillräckligt med personal för att det ska löna sig att inleda verksamhet. Samtidigt har vi också utrett möjligheterna till samarbetsområden, alltså centralisering av tjänster på regional nivå, så att verksamheten får ett tillräckligt studerandeunderlag.

Universitetens och yrkeshögskolornas geografiska nätverk är olika

För närvarande är SHVS verksamhet starkt centraliserad till större städer. Yrkeshögskolenätverket avviker dock betydligt från universitetsnätverket, eftersom yrkeshögskolorna har mycket verksamhet också på mindre orter, där även antalet studerande kan vara mycket lågt.

Yrkeshögskolor finns också på alla SHVS nuvarande verksamhetsorter, och därmed kommer antalet klienter att öka vid alla serviceställen. Dessutom finns yrkeshögskolor på över 40 andra orter. Av kartan här invid framgår det förväntade totala antalet universitets- och yrkeshögskolestuderande år 2021 enligt geografiskt läge. Kartan beskriver inte SHVS kommande servicenätverk.