Uutinen
Open menu

SHVS:s hälsoenkät till nya studerande redan för 10:e gången

Nyheter

3 sep 2019

Sedan hösten 2009 har SHVS kallat alla förstaårsstuderande vid högskolor till en hälsoundersökning som består av en elektronisk hälsoenkät och vid behov av ett personligt besök. Denna höst får åter nästan 25 000 studerande runt om i Finland en kallelse att delta i enkäten.

— SHVS var den första organisationen i Finland som tog i bruk en elektronisk hälsoenkät och nu efter 10 år är det lätt att konstatera att dess betydelse både för studerandes välmående och för riktandet av våra tjänster och fördelningen av resurser är obestridlig, bedömer SHVS:s chefsöverläkare Päivi Metsäniemi.

SHVS:s utnyttjar systematiskt information om bl.a. servicebehov, utnyttjande av tjänster, kvalitet och effektivitet som verksamheten ger upphov till. Hälsoenkäten som riktar sig till nya studerande är en viktig informationskälla när tjänsterna planeras och riktas. Hälsoenkäten skapar också en helhetsbild av de studerandes situation vid en viss läroinrättning och information som ger ett underlag för främjade av hela studentsamfundets hälsa.

SHVS:s hälsoenkät är en bred kartläggning av hälsorelaterade frågor och faktorer som påverkar hälsan; hälsotillstånd, hälsobeteende, relationer och studierelaterade faktorer. Varje studerande som svarat på enkäten får en personlig bedömning av sitt hälsotillstånd och vid behov bokas en mottagningstid.

— För oss är det viktigt att genast i början av studierna nå de studerande som har hälsoproblem eller som behöver stöd av någon annan anledning. Med hjälp av hälsoenkäten kan vi rikta de personliga hälsobesöken till de studerande som potentiellt har mest nytta av dem. Om vi identifierar exempelvis psykiska problem i ett så tidigt skede som möjligt, hjälper kortidsbehandling med låg tröskel sannolikt de flesta, säger Metsäniemi.

Hälsoenkäten når den rätta målgruppen

Svarsprocenten för hälsoenkäten för studerande har varierat från år till år. År 2009 svarade 55 % på enkäten, förra läsåret var svarsprocenten 39 %. Enligt studerande är orsaker till att de inte svarar på enkäten bl.a. att de har bråttom och att kommunikationen om enkäten nått dem dåligt. Undersökningen Sähköiseen terveyskyselyyn vastaamatta jättäneet yliopisto-opiskelijat*) om universitetsstuderande som inte svarat på den elektroniska hälsoenkäten blev klar förra hösten och visar att hälsoenkäten ändå når de studerande den behöver nå.

— Enligt undersökningen identifierar SHVS:s hälsoenkät de förstaårsstuderande som har hälsoproblem. Resultaten visar att hälsoenkäten besvaras aktivast av de universitetsstuderande som upplever att de inte har ett gott hälsotillstånd och en god sinnesstämning. Bortfallet omfattar alltså sällan de allra sjukaste eller de som har mera psykiska problem, säger Metsäniemi.

Mer information:
chefsöverläkare Päivi Metsäniemi, tfn 045 633 8858

Mer information om undersökningen:
ML Noora Seilo, forskare, Tammerfors universitet
*) Ritakorpi, M., Kaunonen, M., Kaila, M., Paldanius, S., & Seilo, N. (2019). Sähköiseen terveyskyselyyn vastaamatta jättäneet yliopisto-opiskelijat - katoanalyysi. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(1). https://doi.org/10.23990/sa.70440