Uutinen
Open menu

SHVS-lagen godkändes – förberedelser inför utvidgningen inleds genast

Nyheter

1 mar 2019

Regeringens förslag till lag om studerandehälsovård för högskolestuderande godkändes i riksdagen 1.3.2019.

– Detta är en god nyhet. Utlåtandena från de centrala utskotten som behandlade lagförslaget samt social- och hälsovårdsutskottets betänkande om lagförslaget var positiva och det var lätt för riksdagen att hålla med om dessa ståndpunkter. Det är viktigt för hela Finlands framtid att vi tar väl hand om unga studerandes hälsa, säger Katariina Poskiparta, vice direktör för Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Utvidgningen har en stark grund

SHVS-lagen träder i kraft 1.1.2021. Studenternas hälsovårdsstiftelse inleder genast förberedelser för att kunna betjäna ett dubbelt klientantal. Vi har redan en stark grund, och som en del av vår normala utvecklingsverksamhet har vi under de senaste åren tagit i bruk nya verksamhetsformer och servicekanaler som är viktiga även med tanke på utvidgningen.

– Som bas har vi ett nationellt patientdatasystem som är integrerat med nationella system, färdiga verksamhetsstrukturer och multiprofessionella samarbetsnätverk för främjande av studerandesamfundens hälsa. Under de senaste åren har vi utvecklat våra servicekanaler enligt studerandes önskemål och tagit i bruk digitala lösningar som även är kostnadseffektiva och kan skalas för betjäning av en växande och heterogen grupp studerande. Lösningar vi utvecklat som en del av vår normala verksamhet är till stor nytta för oss i samband med utvidgningen, berättar Poskiparta.

Ur Studenternas hälsovårdsstiftelses synvinkel förknippas utvidgningen också med utmaningar.

– Vi har utmärkt beredskap för utvidgningen, men självklart är det också ett tillfälle för oss att visa vad vi går för. Avgörande är förverkligandet, alltså hur vi lyckas förändra vår serviceproduktion, skapa ett rätt dimensionerat nätverk av verksamhetsenheter och utöva fungerande personalpolitik, konstaterar Poskiparta.

Likvärdighet som ledstjärna

Syftet med lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande är att garantera välfungerande likvärdiga studerandehälsovårdstjänster för både universitets- och yrkeshögskolestuderande. Detta är också Studenternas hälsovårdsstiftelses ledstjärna när vi bygger upp vår servicemodell och vårt nätverk av verksamhetsenheter.

– Detta är utgångspunkten ur vilken vi håller på att förnya hela vår verksamhetsmodell. Vi vill vara en producent av hälsovårdstjänster som följer våra värden – likvärdighet, djärvhet, omtanke, säger Poskiparta.

Enligt Poskipartas bedömning motsvarar den nu godkända lagen i huvuddrag unga vuxnas servicebehov och tjänsterna kommer inte att förändras i betydande utsträckning i och med utvidgningen. SHVS kommer även i fortsättningen att erbjuda studerandehälsovårdstjänster som motsvarar primärvårdens nivå och hälsovårdslagens paragraf 17 förblir i huvuddrag oförändrad. En viktig aspekt är den förståelse och det specialkunnande om utvecklingsmässiga drag hos unga vuxna och hur dessa påverkar studerandes välmående samt användning av hälsovårdstjänster som SHVS innehar.

– I princip är de som studerar vid yrkeshögskolor likadana serviceanvändare som våra nuvarande klienter, alltså unga vuxna. Det är dock svårt att bedöma om det finns ett uppdämt servicebehov inom någon viss tjänst eller exempelvis på grund av att alla inte hittat till de kommunala tjänsterna, bedömer Poskiparta.

Likvärdighet är utgångspunkten också för uppbyggandet av nätverket av verksamhetsenheter. SHVS har som mål att garantera att tjänsterna är tillgängliga och åtkomliga för alla klienter.

– Nätverket av verksamhetsenheter kommer att grunda sig på läroinrättningarnas studerandeantal. I detta skede kan vi inte säga något säkert om antalet verksamhetsenheter eller deras storlek eller läge. Yrkeshögskolenätverkets nya avtalsperiod börjar år 2020 och även det kan ännu förändras, påminner Poskiparta.

Mer information:
Verkställande direktör Katariina Poskiparta, tfn 050 396 0010