Anvisning för SHVS:s elektroniska kommunikation

SHVS:s personal följer dessa anvisningar för elektronisk kommunikation.

För att få tillgång till SHVS:s e-tjänster måste den studerande ha betalat hälsovårdsavgiften. Höstterminen börjar 1.8 och vårterminen 1.1 varje år.

 1. Dataskydds- och sekretesskyldigheten medför att SHVS kan kommunicera på webben endast via säkra kommunikationskanaler med tillräckligt starkt dataskydd och stark identifiering av parterna. Säkra kommunikationskanaler är:
  • Self (elektronisk hälsoenkät, tidsbeställning, säkert meddelande, blanketter, chatt och videomottagning
  • Suomi.fi-meddelanden (via blanketter på yths.fi)
  • Distanstestning för könssjukdomar på Telelab.fi
 2. Oskyddade kommunikationskanaler (t.ex. e-post) får inte användas för att skicka person-, patient- eller vårduppgifter ens med den studerandes uttryckliga samtycke. Som patientuppgift räknas även uppgifter om patientrelationer (t.ex. bokad mottagningstid).
 3. Via oskyddade kommunikationskanaler kan studerande fråga om allmänna råd som kan gälla t.ex. med vilka förutsättningar och hur man kan uppsöka en viss tjänst. Sådana allmänna förfrågningar kan besvaras via den kommunikationskanal den studerande använder (t.ex. Facebook, Twitter, e-post). Om kontakten innehåller uppgifter som bör skyddas ska den studerande anvisas att använda kommunikationskanalerna i punkt 1.
 4. Jämfört med ett oskyddat e-postmeddelande är ett textmeddelande från en mobiltelefon tekniskt säkrare, och i följande fall kan SHVS använda textmeddelanden för att skicka uppgifter:
  • Påminnelser om mottagningstider
  • Övriga automatiska informationsmeddelanden från patientdatasystemet
  • Avbokning av mottagningstiderInsamling av klientrespons
  • Behandling av begäran om förnyelse av e-recept
  • Övrig kommunikation när den studerande inte nås via de primära kanalerna (telefon, säkra kommunikationskanaler
 5. Per e-post skickar SHVS endast automatiska informationsmeddelanden från patientdatasystemet som inte innehåller uppgifter som bör skyddas.
 6. Användning av textmeddelande, e-post och säkra kommunikationskanaler inom hälsovården kräver den studerandes samtycke. Samtycket ges i första hand via Self-portalen, varifrån informationen överförs till patientdatasystemet. De kontaktuppgifter som SHVS använder har fåtts av den studerande själv.
 7. All kommunikation som gäller vård av en enskild studerande ska antecknas i patientdatasystemet.

Källa: Dataombudsmannens ställningstagande 1.7.2010 Dnr 1475/41/2009