Hoppa till verktygsfältet

Abort avser konstgjort avbrytande av en graviditet före graviditetsvecka 20. En abort påverkar inte fertiliteten i framtiden om inga komplikationer uppkommit. Om du är gravid och vill avbryta graviditeten, kontakta vår vårdpersonal. Om du vill får du också samtalshjälp som stöd för dina funderingar kring situationen. 

Villkor för abort

Lagen om avbrytande av havandeskap tillåter abort på kvinnans begäran när hennes skäl motsvarar de villkor som nämns i lagen. 

  • En läkares beslut räcker för att utföra en abort före slutet av graviditetsvecka 12 om kvinnan är under 17 år eller över 40 år eller om hon redan fött fyra barn. 
  • Två läkares utlåtanden krävs när en abort utförs före slutet av graviditetsvecka 12 i situationer där förlossningen och skötseln av barnet skulle vara avsevärt betungande för kvinnan, när kvinnan gjorts havande i samband med ett brott eller om mammans eller pappans sjukdom allvarligt begränsar deras förmåga att sköta barnet. 
  • När graviditeten har pågått i över 12 veckor kan en abort i dessa situationer utföras på beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. 
  • Oberoende av hur länge graviditeten har pågått kan den avbrytas på beslut av två läkare om havandeskapets fortskridande eller förlossningen skulle medföra fara för kvinnans liv eller hälsa. Beslut av Valvira behövs i situationer där avbrytande av graviditeten ansöks på grund av svår sjukdom eller kroppslig skada hos fostret. 

Största delen eller cirka 90 procent av alla aborter i Finland utförs av sociala skäl. Beslut om aborter som utförs av sociala skäl påverkas ofta av familjeförhållanden, den ekonomiska situationen och framtidsplaner. 

Medicinsk abort

Nästan 95 procent av alla aborter i Finland är medicinska aborter. Den medicinska metoden är effektiv och säker när graviditeten har pågått i mindre än 9 veckor. Läkemedel avbryter en graviditet i upp till 98 procent av fallen. Vid veckorna 9–12 är medicinsk abort också rutinpraxis, men metoden är något långsammare och läkemedlet måste ofta ges på nytt. 

Om graviditeten har pågått i mer än 12 veckor, inleds en abort alltid med läkemedel. Läkemedel som ges via slidan får livmodern att sammandras, och fostret aborteras via slidan. Därefter kontrolleras moderkakan och hinnorna. Efter denna kontroll utförs vid behov skrapning av livmoderhålan. 

Vid medicinsk abort tas två olika läkemedel med 1–3 dagars mellanrum. Det första läkemedlet, mifepriston, hindrar verkan av gulkroppshormonet i livmodern. Detta hormon är nödvändigt för att graviditeten ska kunna fortsätta. Det andra läkemedlet, prostaglandin, sätter igång sammandragningen och tömningen av livmodern. 

Riklig blödning orsakar komplikationer vid mindre än 1 procent av alla medicinska aborter, och i dessa fall kan blodtransfusion eller skrapning av livmoderhålan krävas. Vid medicinsk abort pågår efterblödningen klart längre än vid kirurgisk abort. Infektion som kräver antibiotikabehandling eller misstanke om sådan förekommer i 3–5 procent av fallen. Om läkemedelsbehandlingen inte tömmer livmodern, måste en skrapning utföras. Detta händer hos cirka 2–4 procent av patienterna.

Kirurgisk abort

Kirurgisk abort eller skrapning behövs vid vissa aborter. I ingreppet ingår vidgning av livmoderhalsen och sugskrapning av livmoderhålan. Före skrapningen kan medicinsk uppmjukning av livmoderhalsen krävas. Sugskrapning utförs vanligen under narkos. Efter ingreppet uppföljs patientens tillstånd på sjukhuset i några timmar.

Efterkontroll

En efterkontroll 2–4 veckor efter aborten behövs efter både medicinsk och kirurgisk abort. Efter komplikationsfria aborter sker efterkontrollen inom öppenvården. Det är viktigt att kontrollera att graviditeten avbrutits. Detta görs med ett graviditetstest eller genom en klinisk undersökning. 

Graviditetsprevention planeras ofta redan före aborten. Användning av p-piller kan inledas genast dagen efter aborten. En spiral kan sättas in i samband med en kirurgisk abort, vid behov redan en vecka efter en medicinsk abort om livmodern med säkerhet tömts, i samband med efterkontrollen eller under första menstruationen efter aborten.

Långvariga preventivmedel såsom spiral eller p-stav rekommenderas särskilt för kvinnor som gjort flera aborter. 

Komplikationsfria aborter har inte visats minska kvinnors fertilitet. Utomkvedshavandeskap, missfall under den andra graviditetstrimestern, för tidig födsel eller föreliggande moderkaka förekommer inte oftare hos kvinnor som genomgått abort än hos andra kvinnor. 

Källor: Duodecim: Terveysportti, Lääkärin tietokanta

SHVS allmänläkare / 19.9.2019 

Dina tjänster