Hoppa till verktygsfältet

En studerande ska få kontakt med SHVS inom samma vardag som hen lämnar en begäran om att bli kontaktad. En bedömning av vårdbehovet ska göras inom tre vardagar. Men vad säger vårdgarantilagstiftningen om tidsfristerna för när icke-brådskande vård ska inledas? I vilka fall kan man anse att vårdgarantin uppfylls, och när uppfylls den inte? Läs våra sakkunnigas svar på frågorna.

Vanliga frågor

 • Icke-brådskande vård som omfattas av studerandehälsovården ska inledas inom tre månader efter att vårdbehovet bedömts när det gäller allmän och mental hälsa och inom sex månader när det gäller oral hälsa.
 • I praktiken räknas vårdgarantitiden från och med den första vårdkontakten. På SHVS inleds vården ofta när ansvarsteamet kontaktar den studerande. Personen som tar kontakt kan vara till exempel en hälsovårdare, psykiatrisk sjukskötare, fysioterapeut eller allmänläkare. Hen gör upp en preliminär vårdplan tillsammans med den studerande.
 • Syftet med vårdplanen är att för bägge parter klarlägga vilken typ av lösning som eftersträvas, vilka experter som ska ge vården samt om det finns behov av mottagningsbesök eller diagnostik, som laboratorieprover eller bildundersökningar. SHVS kan också skicka formulär för symtombedömning eller andra formulär som den studerande ska fylla i.
 • Det är viktigt att ta reda på den studerandes eget mål: vilken typ av hjälp önskar hen få eller vad önskar hen uppnå med vården? Detta mål antecknas i vårdplanen i samförstånd med den studerande.
 • Besöken som görs efter den första kontakten är besök som ingår i vårdplanen. De omfattas inte av den nuvarande vårdgarantilagstiftningen. En fördröjning av vården får dock inte medföra en fara för hälsan. Därför bedömer ansvarsteamen hur snabbt vården måste ordnas.
 • I en optimal situation möts efterfrågan på och utbudet av vårdtjänster, och den studerande får snabbt den vård hen behöver. På grund av rusning har de studerande på senare tid tyvärr blivit tvungna att vänta på lediga tider för fortsatt vård. Den studerande ska dock få information om när den fortsatta vården ges och vem hen vid behov kan kontakta.
 • Från 1.1.2024 ändras vårdgarantin så att den maximala väntetiden för vård blir sju dygn när det gäller allmän och mental hälsa och tre månader när det gäller oral hälsa. Under övergångsperioden 1.9.2023–1.11.2024 den maximala väntetiden för vård enligt vårdgarantin är 14 dygn när det gäller allmän och mental hälsa och 4 månader när det gäller oral hälsa.
 • Om det under ett besök hos en hälsovårdare eller annan sakkunnig inom vården konstateras att det finns behov av ett besök hos en allmänläkare måste också denna fortsatta vård ges inom sju dygn.
 • Om en patient efter bedömningen av vårdbehovet först har hänvisats till en annan sakkunnig inom oral hälsa än en tandläkare (till exempel en munhygienist), och denna konstaterar att patienten behöver tandläkarvård, ska hen motsvarande sätt få besöka en tandläkare inom fyra veckor.
 • På SHVS sker egentliga överskridningar av vårdgarantitiden mycket sällan. Vi följer noga med hur vårdgarantin uppfylls och utreder varje månad vad som orsakat de eventuella fördröjningarna. Antalet inkommande samtal samt procentandelen som fått betjäning följer vi med dagligen.
 • Om en mottagningstid flyttats för långt fram har orsaken ofta varit att de tider som erbjudits inte passat den studerande i fråga. I vissa fall har SHVS varit orsaken till att vården fördröjts. På grund av till exempel rekryteringssvårigheter har det kanske inte funnits hälsovårdare eller psykiatriska sjukskötare på vissa serviceställen. Då har det kunnat gå mer än tre månader innan vården inletts.
 • Det kan vara förvirrande för de studerande att vi har ändrat vår servicemodell för att motsvara den nya, utvidgade verksamheten och förberett oss på skärpningen av vårdgarantin. I den nuvarande modellen har vi tagit med ett inledande vårdsamtal, och vården inleds i och med detta samtal. Det här kan kännas främmande för den som vant sig vid att besöka en hälso- och sjukvårdsmottagning.
 • Tolkningarna kan skilja sig åt också för att den fortsatta vården inte omfattas av vårdgarantin. Vården måste inte slutföras inom den tidsperiod som vårdgarantin anger, utan det räcker att vården inleds inom tidsfristerna.
 • Det största problemet är den stora efterfrågan på tjänster inom mental hälsa. Även om det inledande vårdsamtalet skulle genomföras snabbt blir den studerande tvungen att vänta på en mottagningstid. Det kan leda till att den studerande upplever att hen måste vänta, även om vårdgarantin tekniskt sett redan har uppfyllts.
 • SHVS satsar på att vården ska inledas snabbt, så att de studerande som har svårast symtom ska få hjälp snabbare.
 • Vi anser inte att det är en optimal situation då de studerande måste vänta på fortsatt vård. Vi klarar inte av att svara på efterfrågan med våra nuvarande resurser, men vi gör allt vi kan för att lösa situationen. När det gäller tjänster inom mental hälsa räcker det vanligtvis inte med enstaka besök.
 • Om en studerande är av annan åsikt än vi är det en god idé att i första hand framställa en anmärkning till oss.
 • Lagen om patientens ställning och rättigheter berättar vilka åtgärder man själv kan ta till när det gäller vården eller bemötandet man fått. En anmärkning är det lättaste av dessa tillvägagångssätt. Det är fråga om skriftlig respons till oss, som det krävs att vi besvarar skriftligt. Vid behov får den studerande stöd av SHVS patientombudsman.
 • Om den studerande inte nöjer sig med detta kan hen anföra klagomål hos Valvira, som fäller ett avgörande i frågan.
 • Även riksdagens justitieombudsman kan utreda om en organisation har följt lagen.

Uppdaterad 17.1.2023.