Hoidon laatu ja turvallisuus

YTHS haluaa varmistaa toiminnassaan hyvän hoidon laadun ja turvallisuuden.
Jos et ole asiakkaana tai potilaana tyytyväinen saamaasi hoitoon, sen laatuun tai saamaasi kohteluun, voit tehdä muistutuksen terveyspalveluyksikkösi toiminnasta. Voit myös tehdä kantelun valvontaviranomaiselle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira) tai aluehallintovirastoon. Nämä voivat siirtää kantelun YTHS:lle, jossa se käsitellään ensin.

Valvontaviranomaisen käsittelyaika kanteluasioissa voi olla jopa kaksi vuotta. Huomattavasti nopeammin saat asiasi käsittelyyn selvittelemällä asiaasi hoitopaikassasi tai tekemällä muistutuksen YTHS:ään.

Ohjeita muistutuksen tai kantelun tekoon:

  1. Yritä selvittää asiaa jo hoitopaikassa hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa. Voit myös kysyä neuvoa potilasasiamieheltä.
  2. Harkitse muistutuksen tekemistä, jos hoitopaikassasi käydyistä keskusteluista ei ole ollut apua. Muistutukseen kannattaa kirjoittaa selkeä kuvaus asiastasi ja asianomaisten henkilöiden nimet sekä ajankohta. Käytä YTHS:n muistutuslomaketta. Tulosta täytetty lomake ja lähetä se kirjeessä YTHS:n terveydenpalveluista vastaaville johtajille: kaikissa muissa asioissa johtajaylilääkärille ja suun terveydenhuollon asioissa johtajahammaslääkärille. Voit tehdä muistutuksen myös suullisesti, mutta suosittelemme kirjallista muistutusta. Vastauksen saat aina kirjallisena.
  3. Kantelujen tekeminen suoraan aluehallintovirastoon tai Valviraan on rajattu ensisijaisesti vakaviin asioihin kuten epäilyihin vakavasta virheestä ammattitoiminnassa. Rajaus on tehty, jotta voidaan paremmin taata lyhyemmät käsittelyajat.

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) sekä sen nojalla annetun asetuksen (STM 341/2011) kaikilta terveydenhuollon yksiköiltä edellyttämät laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelmat ovat valmistuneet YTHS:ssä keväällä 2012 ja ne otettiin osaksi toimintaa.

YTHS:ssä oma Laatupassi

YTHS on kehittänyt terveydenhuollon henkilöstölleen oman Laatupassin, jollaista ei ole käytössä muualla. Laatupassi standardisoi YTHS:n koko potilashoidon ja palvelun laadun. Sen sisältöä ovat esimerkiksi laadunhallinta- ja omavalvontasuunnitelmat, palvelupalauteprosessi ja terävien instrumenttien käytön opastus. Laatupassilla varmistetaan tasalaatuiset palvelut.

Lue lisää: Laatupassi varmistaa hoidon ja palvelun laadun


Vaaratapahtumat vuosina 2012–2016

Vuosina 2012–2015 YTHS:ssä tehtiin potilashoitoa koskevia läheltä piti- ja haittatapahtumailmoituksia yhteensä kahdeksan. Suunterveyden henkilöstö teki niistä kolme ja yleisterveys viisi. Läheltä piti -tilanteet koskivat mm. reseptilääkkeen annoskokoa. Haittatapahtumailmoituksia tehtiin mm. viallisista tarvikkeista ja potilaan pyörtymisestä tämän poistuessa vastaanotolta.

Vuonna 2016 potilashoidon läheltä piti -ilmoituksia tehtiin kolme. Ne koskivat kirjausten tai ajanvarausten kirjautumista väärälle potilaalle ja väärän potilaan kutsumista hoitohuoneeseen. Haittatapahtumia ilmoitettiin seitsemän koskien väärän potilaan lähetteen postittamista, välinevikaa ja oleellisten hoitoon vaikuttavien tietojen kertomatta jättämistä. Suun- ja yleisterveydestä tehtiin yhtä paljon ilmoituksia.