Opiskelijan parempaa terveyttä 60 vuotta 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö täytti 60 vuotta 13.2.2014.

 YTHS:n historian kohokohtia

1930

Suomen terveydenhuollon kehitystaso muuhun Eurooppaan verrattuna oli vielä 30-luvulle tultaessa auttamattomasti jäljessä. Kiitos kuitenkin kahden aktiivisen henkilön - Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen toimeliaan sihteerin Severi Savosen sekä Helsingin tuberkuloosipiirin lääkäri Göta Tingvaldin (kuvassa) aloite ylioppilaiden keuhkotarkastuksiin saatiin vireille. Kaikki Helsingin yliopiston osakunnat kannattivat aloitetta yksimielisesti, joten tarkastuksiin ryhdyttiin viipymättä.
 

1932

Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys aloitti ylioppilaiden keuhkotarkastukset 29.1. Hämäläisten talolla. Tarkastus käsitti läpivalaisun ja tuberkuliinikokeen. Tarkastusten kantava voima oli edelleen tohtori Göta Tingvald (myöh. Tingvald Hannikainen).

 

 

 

1938

Suomen ylioppiolaskuntien liitto (SYL) asetti ylioppilaiden terveydenhuoltokomitean laatimaan ehdotusta opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoidon järjestämiseksi. Mietintö valmistui 1941. Siinä ehdotettiin, että terveydenhuoltotoimiston perustaisivat Helsingin korkeakoulut ja ylioppilaskunnat, jotka myös pääosin toimivat hankkeen rahoittajina. Jatkosodan vuoksi suunnitelman toteutus kuitenkin keskeytyi.

 

1946 – 1948

SYL oli asettanut uuden terveydenhuoltokomitean tekemään suunnitelman aiempien ehdotusten toteuttamisesta. Maaliskuussa 1946 SYL perusti Ylioppilaiden terveydenhuoltotoimiston Helsingissä Kivelän sairaalaan, jossa oli ylioppilaiden sairasvastaanotot sekä keuhkojen pienoiskuvaukset. 1948 tammikuussa Domus Academicalla toiminta laajentui sairastupahoitoon. Samaan aikaan Turun lääninsairaalan poliklinikalla aloitettiin opiskelijoiden sairasvastaanotot.

 

YTHS perustetaan

1954

Nykyinen YTHS syntyi, kun Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) Terveydenhoitosäätiö laajensi Helsingissä toimineen Ylioppilaiden terveydenhuoltotoimiston toiminnan valtakunnalliseksi.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön säädekirja
allekirjoitettiin 13.2.1954.

 

1966

Kansaneläkelaitos alkoi rahoittaa YTHS:n toimintaa sairasvakuutusvaroista.

 

1971

Ylioppilaiden terveystalo valmistui Helsingin Töölöön (Töölönkatu 37 A). Rakennukseen sijoitettiin säätiön keskustoimisto (nyk. säätiön hallinto) sekä Helsingin terveydenhoitosäätiö. Samaan aikaan ryhdyttiin julkaisemaan säätiön sisäistä tiedotuslehti Piikkiä. YTHS:n sääntöjä muutettiin siten, että päättäviin elimiin tuli opiskelijaenemmistö, ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon yleisohjelma vahvistettiin.

 

1988

Korkeakoulukaupungit tulivat mukaan YTHS:n toiminnan rahoitukseen ja terveydenhoitoasemien johtokuntiin.

 

1990

Opiskelijamäärä ylitti 100 000 rajapyykin.
 

2009

Kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitettu sähköinen terveyskysely (Sätky) lähetettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2009 13 737 opiskelijalle. Sähköinen terveyskysely nopeutti ja tehosti ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitettua perinteistä terveystarkastusta merkittävästi: heistä 55 % vastasi terveyskyselyyn, ja hoitoa tarvitsevat ohjattiin henkilökohtaiseen terveystarkastukseen. Aikaisemmin henkilökohtaiseen tunnin mittaiseen terveystarkastukseen oli kutsuttu kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat.

Lue lisää opiskeluterveydenhuollon palveluista

 

2011 - 2014

Sosiaali- ja terveysministeriön opiskeluterveydenhuollon kustannuksia ja järjestämistapoja selvittänyt työryhmä ehdotti, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut kokeiltaisiin nk. YTHS- mallilla, jolloin palvelut toteutuisivat yhdenmukaisesti yliopisto-opiskelijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän valmistelemaan, ohjaamaan ja seuraamaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden YTHS-mallin kokeilua.

Kokeilun tavoitteena on luoda kattavat ja laadukkaat opiskeluterveydenhuollon palvelut opiskelijoille. Työryhmän tehtävänä on selvittää YTHS-mallin soveltuvuutta opiskeluterveydenhuollon järjestämistavaksi vuosina 2011–2014, ja esittää loppuarvioinnin perusteella jatkotoimenpide-ehdotukset.

Lue lisää opiskeluterveydenhuollon palveluista