Hur kan du få vård?

Hänvisning till vård sker på basis av en bedömning av vårdbehovet enligt hur brådskande det är sett ur odontologisk synvinkel.

Personalen som sköter tidsbeställningen gör en bedömning av vårdbehovet antingen via chat som finns på Self-tjänsten, per telefon eller ansikte mot ansikte på patientbyråerna vid de olika verksamhetsställena.

Du får akutvårdristi

inom en vecka (1-7 arbetsdagar) om du har 

  • plötslig värk
  • kraftiga symptom
  • kraftig svullnad/infektion
  • råkat ut för ett olycksfall.
 

Varför är det bra att söka vård?

Regelbunden och systematisk tandvård medverkar till att främja munnens och tändernas hälsa och säkerställer en problemfri studietid. Det viktigaste med tanke på den orala hälsan är dock en bra egenvård. Våra yrkesutbildade personer ger råd om och stödjer egenvården.

 

Du får övriga mun- och tandvårdstjänster

på odontologiska grunder inom rimlig tid.   

Vården ges utifrån en vårdplan som tandläkaren har gjort upp och med individuella vårdintervaller.  

Den första undersökningsgången (omfattande tandkontrol som görs en gång under studietiden) inom tjänsterna för den orala hälsan är gratis för dem som påbörjat studierna den 1 september 2005 eller senare oberoende av i vilket skede av grundexamensstudierna du befinner och oberoende av hur länge de räckt. Alla övriga fortsatta och akuta vårdbesök är avgiftsbelagda.

 

Akutvård