Oral hälsovård 60 år

1949

Studenternas tandvårdskommitté beställde en undersökning för att utreda hur tandvård för studenter borde ordnas. Undersökningen visade att varje student hade i medeltal fyra tänder med hål och var sjunde student hade tandvärk eller kände ömhet vid bitande. Detta betydde att varje student behövde sex behandlingsbesök.

18.2.1955

SHVS:s tandvårdsverksamhet inleddes i Helsingfors i Domus utrymmen.
Nya tandläkarstolar beställdes från Kanada. Fyra tandläkare och tre assistenter höll mottagningar som besöktes av cirka fyrtio patienter om dagen.
År 1956 utvidgades verksamheten till Åbo och Jyväskylä och ett år senare till Uleåborg. Därefter började tandvårdstjänster erbjudas på en ny ort varje gång ett nytt universitet eller en ny högskola inledde sin verksamhet.

1956

Lagen om tandläkarväsendet vid folkskolorna trädde i kraft. Lagen garanterade vård för elever vid folkskolor men inte för elever vid läroverk. Elever kunde därmed bli helt utan tandvård under hela läroverkstiden, d.v.s. i åtta år.

1972

Folkhälsolagen ersatte lagen om tandläkarväsendet vid folkskolorna.
Alla kommuninvånare, särskilt skolelever, började få likvärdig tandvård.

1.1.1986

Studerandes tandvård började omfattas av Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsersättning, vilket ledde till att besöksavgiften sjönk. Beslutet förutsatte att SHVS:s vård skulle följa praxis för systematisk tandvård. Systematiska tandkontroller utvidgades att gälla alla förstaårsstuderande.

1991

SHVS fick tilläggsutrymmen i studenthälsans byggnad i Helsingfors.
Hela byggnaden överläts till stiftelsens centralbyrå och vårdenheten i Helsingfors.

2008-2009

År 2008 skickades den elektroniska hälsoenkäten (Sätky) för första gången till alla förstaårsstuderande och på basis av enkäten kallades studenter till mottagningsbesök. Från och med 2009 har enkäten också kartlagt studenternas orala hälsa.

Arbetsplatsannons från 1959.

 

Främjande av oral hälsa
på 1960-talet.