Uutinen
Open menu

SHVS driver spetsprojekt som befrämjar studentsamfundens välmående

Nyheter

15 maj 2018

Lyssna på dig själv, Åpp å håppa och Må väl också mentalt utgör spetsprojekten för SHVS för år 2017. I Åbo genomfördes projektet Åpp å håppa under åren 2014–2016, vilket belönades med ett hedersomnämnande.

SHVS tillsammans med sina samarbetspartners genomdriver årligen många projekt som befrämjar hälsan inom studentsamfunden. Under år 2017 genomdrevs inte mindre än 13 projekt. Tre av projekten utsågs till spetsprojekt. De fokuserade på att befrämja studieförmågan, minska riskerna med alltför mycket sittande och ge verktyg för tidigt ingripande i mentala problem. Dessa spetsprojekt har nått fram till såväl studenterna som till universitetspersonalen och befrämjat välmåendet inom hela detta samfund.

— Spetsprojekten har kvarstått och blivit en del av sättet att arbeta. Projekten kan också kopieras av andra samfund. Åboprojektet Åpp å håppa är ett makalöst exempel på ett framgångsrikt projekt för att befrämja studentsamfundshälsan, utbrister Noora Seilo, överläkare för samhällshälsa vid SVHS.

Nätkurser som höjer förmågan att studera

Syftet med projektet Lyssna på dig själv var att via videokontakt höja studenternas kapacitet att befrämja sina studier och att bättre ta vara på sitt välbefinnande och sin förmåga att studera. Projektet utmynnade i tre videoinspelningar: Resurser i vardagen, Stress – bra eller dåligt? och Jag är bra. Dessa utgör en del av webbkursen om studieteknik och studieförmåga som körs av Lapplands universitet. Förstakursen kördes på hösten 2017 och den genomfördes framgångsrikt av 115 studenter. Videoinspelningarna kommer att användas under kommande kurser också, och de har publicerats för allmänt bruk på universitetets nätsidor.

Projektet Lyssna på dig själv genomfördes vid SHVS-enheten i Rovaniemi. Där utgjordes samarbetspartners av studentservicen vid Lapplands universitet, hälsogruppen inom SHVS, Öppna universitetet och Lapplands yrkeshögskola.

Pausgymnastik under föreläsningarna

Inom universitetsvärlden arbetar man en stor del av arbets- och studietiden sittande. Alltför mycket sittande för dock med sig olika hälsorisker, såsom nack-, axel- och ryggbesvär och en ökad risk för hjärt- och blodkärlssjukdomar och typ 2 diabetes. Åpp å håppa-projektet ville sänka föreläsarnas tröskel att hålla paus i föreläsningen till förmån för pausgymnastik. Projektet året innan ledde nämligen till slutsatsen att det finns ett behov att göra det lättare att hålla avbrott under föreläsningarna och ta en gymnastikpaus. Bland metoderna att nå detta mål tillverkades dekaler med pausgymnastikinstruktioner som fästes på föreläsarens bord. Instruktionerna gällde tre gymnastikrörelser som var roliga och lätta att genomföra.

Projektet Åpp å håppa genomfördes i SVHS Vasa enhet. Samarbetskumpanerna var hälsoarbetsgruppen inom SVHS och studentkåren vid Vasa universitet.

Förstahjälp för mentalvårdsproblem

Det kan vara svårt att bemöta en student som är i en svår situation. Detta gäller både för studiekamraterna som för universitetspersonalen. I Esbo genomdrevs projektet Må väl också mentalt. Dess syfte var att förbättra personalens know-how och att identifiera sätt med vilka man kunde identifiera problemen och ingripa i tid, bl.a. genom att hänvisa den hjälpbehövande till vård. Inom ramen för projektet ordandes en kurs på tre möten avsedd för både personal och studenter. I fortsättningen är det meningen att kursen ska ingå som en del i den kompletterande utbildningen för universitetspersonalen.

Må väl också mentalt-projektet genomfördes vid SVHS enhet i Esbo. Samarbetspartners var hälsoarbetsgruppen och prästerna vid Aalto-universitetet samt Nyyti r.f.

Det ursprungliga Åpp å håppa-projektet premierades med hedersomnämnande

Åpp å håppa-projektet har utsetts till ett av spetsprojekten för år 2017. Projektets rötter går dock 4 år tillbaka i tiden, då projektet initierades i Åbo. Under åren 2014–2016 genomfördes projektet Åpp å håppa i Åbo. Projektet fick ett hedersomnämnande som ett av de finaste projekten i SHVS historia. I Åbo tag man redan då upp ett tidigare obehandlat ämne, nämligen problemet med hur mycket studenter sitter. Tack vare projektet nådde frågan om sittandets hälsorisker nationell och t.o.m. internationell debatt. Projektets resultat har sedermera utnyttjats i andra universitet både i Finland och utomlands.

Närmare information: överläkaren för samhällshälsa Noora Seilo, noora.seilo@yths.fi