Bedömning av riskfaktorer för diabetes (typ 2)

De levnadsvanor som man lagt sig till med i det tidiga vuxenlivet får konsekvenser för hälsan och välbefinnandet under lång tid framöver. Syftet med detta test är att göra dig uppmärksam på din egen hälsa och dina levnadsvanor som påverkar hälsan. Detta hjälper dig att göra rätt val så att du kan minska risken att få typ 2-diabetes.

Som ett led i det projekt som SHVS driver för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar, övervikt, metabola syndromet och diabetes har vi utarbetat ett riskbedömningsformulär för typ 2-diabetes (på finska).


Nyckelord: Diabetes