Om något mycket obehagligt händer

Vad skall man göra efter att något obehagligt och omvälvande har inträffat  

Följande traumatiska händelser eller situationer är typiska sådana som en studerande kan råka ut för under studietiden:

 • Den äkta hälften, sambon, vännen, studiekompisen eller en familjemedlem begår självmord
 • En olycka som den studerande själv, en vän, en studiekompis eller en familjemedlem råkar ut för
 • Den äkta hälftens, sambons, vännens, studiekompisens eller lärarens plötsliga dödsfall
 • Våldshandling som riktats mot studeranden själv, mot en vän eller mot en studiekompis
 • Studeranden förorsakar någon annans död eller en allvarlig olycka (t. ex. en trafikolycka)
 • Studeranden eller någon närastående människa insjuknar plötsligt allvarligt

Vad skall man göra när något traumatiskt har hänt?  

På platsen där det hänt eller omedelbart efter det inträffade.

 • Det är inte "offret" eller den som chockats djupt av det inträffade som skall ansvara för räddningsoperationen, utan någon annan.
 • Lämna aldrig "offret" ensamt.
 • Låt "offret" prata om det inträffade, lyssna istället för att tala.
 • Det är i allmänhet omöjligt att trösta. En tröstande beröring är ofta bättre än ord
 • Stanna lugnt hos "offret" och lyssna, det räcker.

Vad gör man efter att något traumatiskt har hänt? 

 

 • Ge/skicka omedelbart information om det inträffade till mentalvårdsenhetens tidsbeställning vid SHVS. SHVS kan vid behov ordna ett tillfälle för att diskutera det inträffade, samt ge annan behövlig hjälp.
 • Ett sådant diskussionstillfälle borde hållas senast tre dagar efter det inträffade.
 • De psykiska följderna av det inträffade borde bearbetas i alla sammanslutningar som berörs av det.
 • Alla som berörs av det inträffade borde delta i dessa diskussionstillfällen.

Information om de psykologiska diskussionstillfällena (debriefing) efter en olycka   

 

 • Målsättningen är att göra bearbetningen av den traumatiska händelsen snabbare, effektivera den samt se till att den verkligen påbörjas.
 • Diskussionstillfällenas verkan baserar på följande fyra grundstenar:
  • bearbetning av psykiska reaktioner (tankar, känslor) 
  • förmågan att se verkligheten 
  • normalisering av reaktionerna och förberedandet av kommande reaktioner
  • förstärkande av det sociala stödet
 • Som dragare för diskussionstillfällena funktionerar specialutbildade experter.
 • Diskussionstillfällena framskrider stegvis
  • inledning 
  • faktadel 
  • tankedel
  • känslodel 
  • normaliserings- eller lärodel
  • avslutning
 • Deltagarna är bundna vid tystnadsplikt vad beträffar de andra deltagarnas uttalanden och reaktioner

Närmare information och råd  

Livets prövningar
Råd för dem som upplevt något omskakande, samt för deras närastående

När döden överraskar
Råd för dem som plötsligt förlorar någon närastående

 

Artikeln skrevs av
Rådgivningspsykolog Salli Saari

Sökord enligt ämnesområde
trauma