Hoidon laatu ja turvallisuus

YTHS pyrkii toiminnassaan varmistamaan hyvän hoidon laadun ja turvallisuuden.
Jos et ole asiakkaana tai potilaana tyytyväinen saamaasi hoitoon, sen laatuun tai saamaasi kohteluun, voit tehdä muistutuksen toimintayksikkömme toiminnasta. Voit myös tehdä kantelun valvontaviranomaiselle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira) tai aluehallintovirastoon. Ne voivat siirtää niille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä. Valvontaviranomaisen käsittelyaika kanteluasioissa on kaksi vuotta. Huomattavasti nopeammin saat asiasi käsittelyyn selvittelemällä asiaasi hoitopaikassasi tai tekemällä muistutuksen YTHS:ään.

Ohjeita muistutuksen tai kantelun tekoon:

  1. Yritä selvittää asiaa jo hoitopaikassa hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa. Voit myös kysyä neuvoa potilasasiamieheltä.
  2. Harkitse muistutuksen tekemistä, jos hoitopaikassasi käydyistä keskusteluista ei ole ollut apua. Muistutukseen kannattaa kirjoittaa selkeä kuvaus asiastasi ja asianomaisten henkilöiden nimet sekä ajankohta. Käytä YTHS:n muistutuslomaketta. Tulosta täytetty lomake ja lähetä se kirjeessä YTHS:n terveydenpalveluista vastaaville johtajille: kaikissa muissa asioissa johtajaylilääkärille ja suun terveydenhuollon asioissa johtajahammaslääkärille. Voit tehdä muistutuksen myös suullisesti, mutta suosittelemme kirjallista muistutusta. Vastauksen saat aina kirjallisena.
  3. Kantelujen tekeminen suoraan aluehallintovirastoon tai Valviraan on rajattu ensisijaisesti vakaviin asioihin kuten epäilyihin vakavasta virheestä ammattitoiminnassa. Rajaus on tehty, jotta voidaan paremmin taata lyhyemmät käsittelyajat.

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) sekä sen nojalla annetun asetuksen (STM 341/2011) kaikilta terveydenhuollon yksiköiltä edellyttämät laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelmat ovat valmistuneet YTHS:ssä keväällä 2012 ja ne otettiin osaksi toimintaa.

YTHS:n vaaratapahtumatilaston mukaan vuonna 2012 raportoitiin vain yksi vaaratapahtuma, joka koski rikkoutunutta korvahuuhteluvälinettä. Vuonna 2013 raportoitiin neljä vaaratapahtumaa, jotka koskivat huuhteluruiskun rikkoutumista, virheellistä valohoitoannosta, lähetteen kulkua väärälle henkilölle ja lääkkeen väärää annosta reseptissä. Vaaratapahtumat voivat olla joko läheltä piti tilanteita tai haittatapahtumia. Molemmat käsitellään aina yksikössä ja tilanteen mukaan myös säätiötasoisesti. Raportointi tapahtuu aina säätiötasoisesti.

Potilashoidon laatu kuvana.

Potilasturvallisuus kuvana.